Privacybeleid

[av_textblock size=''' font_color=''' color='']

Privacybeleid

Welkom op onze BENI ROOM website. Wij raden u aan om zorgvuldig ons privacybeleid te lezen, waarnaar we vragen te verwijzen wanneer u de BENI ROOM-pagina bezoekt, om door uw pagina's te navigeren of uw diensten te gebruiken, ongeacht of u de producten al dan niet koopt. Voor Beni Room zijn de bescherming van persoonsgegevens van bezoekers en klanten op de pagina (bijvoorbeeld identificeerbare gegevens) en financiële informatie (bijv. Het creditcardnummer) van extreem belang dat ze ons bieden. Om deze reden neemt Beni Room specifieke beveiligingsbeleid en maatregelen om zijn persoonlijke gegevens te beschermen. Beni Room zal dan de informatie verstrekken waarmee u en alle bezoekers van de pagina volledig op de hoogte kunnen worden gesteld van het Beni Room Privacy Policy.

1. Identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling

Door deze kennisgeving van wettelijk en privacybeleid, BENI ROOM S.L. (hierna „de PRESTADOR” of „Beni Room” genoemd) met een sociaal adres in Calle Claudio Coello 14, 28001 (Madrid), informeert gebruikers om de website te bezoeken www.beniroom.com van uw privacybeleid, en beschrijft welke gegevens u verzamelt, hoe u deze gebruikt, en gebruikersopties met betrekking tot deze gegevens, inclusief hoe u ze kunt openen en bijwerken. Het gebruik van de website van de PRESTADOR en van alle diensten die daarin zijn opgenomen, impliceert de volledige aanvaarding van de voorwaarden die in het huidige privacybeleid tot uiting komen.

2. Verzameling van gegevens en toestemming

Overeenkomstig wet 15/1999 van 13 december 1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), koninklijk besluit 1720/2007 van 21 december, houdende goedkeuring van de verordeningen inzake de organische wet 15/1999 van 13 december 1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens, en de algemene gegevensbeschermingsverordening (RGPD) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, wordt gemeld dat persoonsgegevens over onze formulieren of, die ons via onze e-mailadressen kan worden verstrekt, zal worden opgenomen in onze persoonlijke gegevensbestanden, waarvan de verantwoordelijke en gevestigde persoon DE PRESTADOR is. Bovendien verleent een gebruiker, wanneer een van de formulieren met de gevraagde persoonsgegevens wordt ingevuld, op basis van de RGPD een ondubbelzinnige en expliciete toestemming, zonder terugwerkende gevolgen, op herroepelijke basis. Wij stellen u ervan in kennis dat alle persoonsgegevens met de grootste vertrouwelijkheid en met de huidige regels inzake persoonlijke gegevensbescherming behandeld zullen worden. De PRESTATOR is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de websites waartoe de gebruiker toegang heeft via de verschillende links die op onze website staan. Deze website is geregeld door de regels die uitsluitend van toepassing zijn op de Spaanse staat, waarop zowel nationale als buitenlandse personen deze website moeten gebruiken.

3. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Wij stellen u ervan in kennis dat alle persoonsgegevens met de grootste vertrouwelijkheid zullen worden behandeld en dat de wetgeving die van toepassing is op het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens, in overeenstemming met de nieuwe Europese regels inzake persoonsgegevensbescherming, als volgt is:
  • Organische wet 15/1999 van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD).
  • Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december, houdende goedkeuring van de verordeningen van de Organische Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
  • Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (RGPD).
Onze bestanden zijn in overeenstemming met de bovengenoemde wetgeving en met de relevante beveiligingsmaatregelen. Als gebruikers niet beschermd waren in hun persoonlijke rechten, konden ze een klacht indienen bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming.

4. Doel van de behandeling

De gegevens die wij verzoeken zijn het recht en de noodzakelijkheid voor het doel waarvoor zij worden verzameld, mogen niet worden gebruikt voor een ander doel dan dat waarvoor zij zijn verleend, en mogen in geen geval zonder toestemming van de houder aan derden worden gegeven. De gebruiker is niet verplicht ons zijn persoonlijke gegevens te verstrekken, maar ze zijn absoluut noodzakelijk om de diensten die we hem aanbieden te kunnen uitvoeren. Overeenkomstig Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 is het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld: informatie verstrekken over de producten van de PRESTADOR en zo nodig facturen van de diensten die de klant heeft verricht en die de klant op dit portaal heeft aangevraagd. Tenzij specifiek anders vermeld, wordt het noodzakelijk geacht alle velden van elk formulier in te vullen, waarvoor de gebruiker ons hun ware, exacte, volledige en bijgewerkte gegevens moet verstrekken. De gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor alle directe en indirecte schade of schade die het gevolg kan zijn van de PRESTATOR of een derde partij voor het invullen van formulieren met valse, onjuiste, onvolledige, niet-uitgegeven of derdengegevens.

5. Toegangsrechten, rectificatie, annulering en oppositie van persoonsgegevens van de gebruiker (ARCO-rechten)

Volgens de rechten van de betrokkene in hoofdstuk III van de verordening heeft de gebruiker het recht toegang te krijgen tot informatie over hem, verzameld in de dossiers van de houder van de website, om deze te corrigeren in het geval dat het verkeerd is, om de behandeling ervan in de in de wet vastgelegde termen te annuleren of te verzetten door zich te richten op:
  • Email info@beniroom.com
  • Postadres: BENI ROOM S.L. Calle Velázquez 35, 28001 Madrid.
  • Een fotokopie van het IDN of document dat zijn identiteit accrediteert, omsluiten.
Om persoonlijke gegevens bij te houden, is het belangrijk dat de webhouder op de hoogte wordt gesteld, op voorwaarde dat er enige wijziging in is aangebracht. Anders reageert de PRESTATOR niet op de waarheid van de PRESTATOR. Als de gebruiker zijn persoonsgegevens niet uitdrukkelijk uit de PRESTADOR-bestanden annuleert, wordt begrepen dat de PRESTADOR er nog steeds in geïnteresseerd is dat deze worden opgenomen, terwijl deze geschikt zijn voor het doel dat ze zijn verkregen. De inhoud van de uitoefening van ARCO-rechten omvat het volgende:
  • Om het recht op toegang uit te oefenen, heeft elke gebruiker het recht om door de PRESTATOR te worden bevestigd over de informatie die hem of haar persoonsgegevens ter beschikking staat. De gebruiker heeft het recht een kopie te verkrijgen van de persoonsgegevens die aan de behandeling zijn onderworpen en kan zelfs op afstand toegang tot de gegevens krijgen.
  • Wat het recht op rectificatie betreft, wordt de mogelijkheid geboden om persoonsgegevens te corrigeren die onjuist zijn en die de houder betreft. De betrokkene heeft het recht persoonsgegevens te voltooien die onvolledig zijn, op voorwaarde dat deze niet aan de webhouder kunnen worden toegeschreven.
  • Het recht om te annuleren, vraagt ​​de gebruiker dat zijn persoonlijke gegevens worden verwijderd uit de database van de houder.
  • Het recht van oppositie, de rechthebbende, verzoekt de bestandhouder om de verwerking van zijn persoonsgegevens te staken.

6. beveiliging van persoonsgegevens

De PRESTADOR informeert de gebruikers dat zij alle technische en organisatorische maatregelen heeft genomen die nodig zijn om de veiligheid van bestanden met persoonsgegevens te waarborgen, zoals vereist in de huidige voorschriften.

7. Handelscommunicatie per e-mail

Overeenkomstig artikel 21 van de wet inzake de diensten en de e-commerce van de informatiemaatschappij (wet 34/2002 van 11 juli, informatiemaatschappijdiensten en e-commerce), die het verzenden van commerciële communicatie verbiedt via e-mail die niet eerder uitdrukkelijk door de ontvangers is goedgekeurd. Volgens de nieuwe Europese verordening (RGPD) 2016/279 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016, als de gebruiker commerciële informatie wil ontvangen, moet hij of zij zijn of haar expliciete en ondubbelzinnige toestemming geven via onze website. Als u wilt annuleren om deze toestemming zonder effect te verlaten, kunt u contact opnemen met de PRESTADOR per e-mail naar info@beniroom.com of met een schriftelijke brief gericht aan BENI ROOM S.L. Calle Claudio Coello 14, 28001 Madrid, altijd bij een fotokopie van uw D.N.I., of document dat uw identiteit accrediteert.

8. Wijziging van dit geheimhoudingsbeleid

De PRESTADOR behoudt zich in de toekomst het recht voor om haar beleid inzake gegevensbescherming volgens zijn criterium te wijzigen, of vanwege een wijziging van wetgeving, jurisprudentie of bedrijfspraktijken. Als de PRESTATOR wijzigingen aanbrengt, wordt de nieuwe tekst op dezelfde pagina gepubliceerd, waar de gebruiker het beleid voor gegevensbescherming kan kennen. In ieder geval zal de relatie met de gebruiker worden geregeld door de regels die worden verstrekt op het moment dat de website wordt geopend en daarom is het verplicht om ze te lezen wanneer ze ons hun gegevens via onze website verstrekken. Gebruik van het web www.beniroom.com attributen aan degenen die er gebruik van maken de gebruikersvoorwaarde, die de huidige voorwaarden aanvaardt waarvan hij de mogelijkheid heeft gehad zich bewust te worden. Gegevensbeleid In overeenstemming met de Organische Wet 15/1999 van 13 december inzake persoonlijke gegevensbescherming (LOPD), informeren wij u dat persoonsgegevens die u ons verstrekt met behulp van onze contact-e-mail en webformulieren vertrouwelijk zullen worden behandeld en zullen worden opgenomen in geautomatiseerde bestanden die eigendom zijn van BENI ROOM TRADE, S.L. die naar behoren zijn geregistreerd bij het Spaanse Bureau voor gegevensbescherming (www.agpd.es). In overeenstemming met de huidige voorschriften inzake gegevensbescherming (LOPD), alsmede de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE), aanvaardt de gebruiker dat de verstrekte gegevens zijn opgenomen in bestanden die eigendom zijn van BENI ROOM TRADE, S.L. om het verlenen van de gevraagde diensten (on-line verkoop) en de te voorziene indiening van informatie over aanbiedingen of andere redenen waarom HET TITEL contact moet opnemen met de gebruiker/cliënt, te vergemakkelijken. Het TITLE verbindt zich ertoe niet te verwijzen naar COMMUNICATIES zonder IDENTIFICATIES ALS TALES, overeenkomstig de wet 34/2002 inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. Hiertoe worden alle informatie die naar CLIENTS EN/of USERS wordt verzonden vanaf http://www.beniroom.com, beschouwd als commerciële communicatie, mits het doel is de relatie tussen de klant en/of de gebruiker en DE TITULAR te handhaven, alsook de uitvoering van informatietaken en andere activiteiten van de diensten die worden aangeboden door http://www.beniroom.com. In ieder geval houdt het TITLE de vertrouwelijkheid in stand en voldoet het aan de geheimhoudingsplicht van alle verzamelde en in zijn dossiers opgenomen persoonsgegevens overeenkomstig de bestaande voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. Online winkelgebruikers: De site heeft een openbaar gebied, toegankelijk voor iedereen die er toegang toe heeft, en heeft privégebieden, die alleen toegankelijk zijn als de USER zich in de online winkel heeft geregistreerd; in dit geval moet de USER de toegangssleutel strikt vertrouwelijk houden. Om dit te doen: - De gebruikte toegangsprofielen en wachtwoorden moeten vertrouwelijk, persoonlijk en onoverdraagbaar zijn. De wachtwoordhouder is verantwoordelijk voor het gebruik ervan. - De gebruiker mag zijn toegangssleutel niet opslaan in leesbare vorm in bestanden op schijf, papier of enig ander type ondersteuning waar hij of zij toegankelijk kan zijn. De gebruiker zal het wachtwoord in de volgende omstandigheden wijzigen: - wanneer het vermoeden wordt gewekt dat zijn veiligheid mogelijk is geschonden. - Voor zover u bekend bent bij een andere gebruiker of vermoedelijk. Onder het bovenstaande is het de plicht van de USER om de websitemanagers http://www.beniroom.com onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle feiten die het misbruik van identificatiegegevens en/of wachtwoorden, zoals diefstal, misbruik of ongeoorloofde toegang tot hen, mogelijk maken om door te gaan met hun onmiddellijke annulering. Zolang dergelijke feiten niet worden meegedeeld, is het TITEL vrijgesteld van enige aansprakelijkheid die kan voortvloeien uit het misbruik van identificatiegegevens of wachtwoorden door ongeoorloofde derden. Toestemming voor reclamedoeleinden: u. stemt uitdrukkelijk in met en machtigt het TITULAR om zijn persoonlijke gegevens te behandelen, met als doel zijn gegevens op te nemen in reclamecampagnes gepromoot door http://www.beniroom.com en stemt uiteindelijk in met het verzenden van commerciële communicatie via elke manier (telefoon, fax, e-mail, sms, MMS, enz.) of niet elektronische (gewone post, enz. ), zonder de middelen die als gesloten lijst worden vermeld, mits het doel van het onderhoud van de relatie tussen de klant en/of de gebruiker en het TITLE, alsmede de uitvoering van informatietaken en andere activiteiten van de diensten die worden aangeboden door http://www.beniroom.com is het onderhouden van de relatie tussen de klant en/of de gebruiker en het TITLE. U kunt toestemming voor reclamedoeleinden intrekken volgens de procedure die is beschreven in Oefening ARCO-rechten. Door het beleid voor gegevensbescherming te accepteren, u. manifesteert dat hij is geïnformeerd in de termen van kunst. 5.1 van de organische wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, die toestemming verleent voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doeleinden, onverminderd de uitoefening van de overeenkomstige ARCO-rechten of de intrekking van de verleende toestemming. DE HOLDER behoudt zich het recht voor om zijn privacybeleid volgens het criterium te wijzigen, of vanwege een verandering in wetgeving, jurisprudentie of bedrijfspraktijken. Als DE HOLDER enige wijziging introduceert, wordt de nieuwe tekst gepubliceerd op dezelfde website, waar de gebruiker het huidige privacybeleid van http://www.beniroom.com kan kennen. De betrokkene kan de rechten van toegang, rectificatie, annulering en oppositie uitoefenen door middel van een gecertificeerde brief of een gelijkwaardig formulier, zodat hij zijn ontvangst kan aantonen, gericht aan BENI ROOM TRADE, S.L., Calle Claudio Coello, 14 Madrid 28001, of bij de e-mail info@beniroom.com. De aanvraag bevat de naam, de achternaam van de betrokkene, het afschrift van de IDN en, indien aanvaard, de persoon die deze vertegenwoordigt, alsmede een bewijsstuk van de vertegenwoordiging, een verzoek waarin de aanvraag wordt gespecificeerd, een woonplaats voor de kennisgevingen, de datum en de handtekening van de aanvrager en de accreditatiedocumenten van het verzoek. Indien de aanvraag niet aan de gespecificeerde eisen voldoet, moet deze worden genezen. Wat het recht van toegang betreft, wordt het slechts geweigerd wanneer het verzoek wordt ingediend door een andere persoon dan de betrokkene. Voor de uitoefening van rechten is geen compensatie vereist. [/av_textblock]

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.